Naturnära skogsbruk

Sunnanberg skog AB

och avancerad trädfällning

Planerar och genomför den mest lämpliga åtgärden för våra kunder i östra Svealand - på fastlandet och på öar!
David Anderson (VD)

Våra tjänster

Skogsbruk

Vi förvaltar och brukar skogar hyggesfritt och naturnära för bästa möjliga ekonomi och värde för kunden.

Trädfällning

Vi genomför avancerad trädfällning nära hus och utefter ledningar.

Hyggesfria trävaror

Vi säljer certifikat för hyggesfria träråvaror! För er som snickrar eller bygger och vill främja hyggesfria metoder.

Övriga tjänster

Vi diskuterar gärna andra behov med våra kunder och har t.ex. hjälpt med snickerier, trädgårdsskötsel, hemsidor och IT, strategisk företagsrådgivning, mm.

Geografisk täckning

Med utgångspunkt i Västerhaninge och på Gålö, genomför vi arbeten i hela östra Svealand, inklusive skärgården och insjö-öar, och på Gotland. 

Vi har egna transportbilar & båtar, och försöker hålla utsläppen på minimal nivå.

Naturnära skogsbruk

Naturnära skogsbruk är ett hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk som har som grund i att de naturliga processerna skall styra och de för platsen mest naturliga träden ska får växa.

 • Bättre ekonomi för skogsägaren
 • Fler träd av bra sågkvalitet
 • Reducerar skaderisk
 • Mer klimatnytta
 • Ökad biologisk mångfald
 • Förbättrad mångbrukspotential
 • Mindre viltskador

Leveranser

Det vi levererar kan vara en eller flera av följande delar: Rådgivning, Planering, Åtgärder och/eller Uppföljning.

Rådgivning

Rådgivning kan ske över telefon eller under flera timmar på plats i skogen, och brukar ofta inkludera en sammanfattande dokumentation av målsättning och förslag på initial åtgärd.

Planering

Gröna skogsbruksplaner och andra planer för trädgårdar har som målsättning att de beskriver nuläget, en vision för framtiden och hur kommande åtgärder skulle kunna utföras.

Åtgärder

Med egna och samarbetspartners kan vi genomföra alla tänkbara åtgärder på tomter, hagar och skogsmark, för hand, med hästar och/eller maskiner.

Uppföljning

Uppföljningen är otroligt viktig för att tillse att kundens målsättning är uppfylld, och beroende på åtgärd kan vara i direkt anslutning till slutförandet eller med längre tid emellan.

Events

Vi kan hålla föredrag, exkursioner, och gruppsamtal om naturnära skogsbruk, ägarstrategier och mycket annat.

19 maj Gnesta

SÖNDAG 19 MAJ, KL. 14-17
LOKSTALLET, GNESTA

KOSTNADSFRITT SEMINARIUM OM:
HÅLLBART NATURNÄRA SKOGSBRUK
– Erfarenheter, inspiration och lärdomar kring
naturnära sätt att sköta våra skogar

Hösten 2022 Gålö

Kolmila

Värderingar och principer

Sunnanberg skog värdesätter

 • Naturliga framför skapade processer
 • Känd framför estimerad ekonomi
 • Individer och interaktioner framför processer och verktyg
 • Fungerande skogsbruk framför omfattande dokumentation
 • Anpassning till förändring framför att följa en plan
 • Kundsamarbete framför kontraktsförhandling

Sunnanberg skogs principer

 • Högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans.
 • Välkomnar förändrade krav, även sent under processen.
 • Kunden, intressenter och utförare måste arbeta tillsammans ”dagligen” under hela projektet.
 • Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information.
 • Skog av hög kvalité och med bra ekonomi är främsta måttet på framsteg.
 • Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande.
 • Kontinuerliga möten för att öka effektivitet och justerar beteende därefter.
 • Agila metoder verkar för uthållighet och utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.

Certifiering

Sunnanberg skog AB har stort fokus på att minska företagets klimat och miljöpåverkan och använder därför miljöklassade drivmedel och oljor, och hjälper kunder att också nå sina mål utan för stor påverkan på miljö och klimat.

Certifiering visar till viss del att vi har ett fokus på detta men det viktigaste visas genom handling under rådgivning och åtgärder.

Rådgivare

Av Plockhugget utbildad och certifierad rådgivare i naturnära skogsbruk

PEFC certifierad

Utfärdat av Skogsentreprenörernas paraply SE Certifiering AB